Klimatförändringar

 

Sverige har ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser, inklusive mål om att uppfylla nivån för netto-nollnivåutsläpp av växthusgaser år 2045. Scandivanadium tror att klimatförändringarna representerar det största hotet mot det globala ekosystemet under 2000-talet.

 

I oktober 2018, redovisade IPCC att den globala temperaturen redan har ökat med 1°C och att en temperaturökning på 1.5 °C kommer att nås redan 2030. För att kunna hålla den globala temperaturökningen under 2°C måste 85% av all energi komma från förnybara källor år 2050. Ellagring är enligt IPCC en av tre huvudfaktorer för att nå långsiktiga framgångar i arbetet med förnybar energi

 

Energilagring gör det möjligt att tillhandahålla mer energi från förnybara källor vid efterfrågad tidpunkt för energi.  Behovet av att utveckla teknik för att lagra batterier och säkra tillgång till råmaterial har erkänts både av Sverige och Europeiska kommissionen, blanda annat genom initiativet Europeiska Batterialliansen.

 

Batterier av vanadin erbjuder den bästa lösningen för energilagring. Det största batteriet i världen, 200MW, är ett batteri av vanadin som just nu konstrueras i Kina.  Batterier av vanadin har en livslängd på 20 år utan att tappa i kapacitet och utan risk för termisk rusning. Dessutom är vanadin 100% återvinningsbart, vilket gör det till det enda energimaterialet vi använder men inte konsumerar. Både EU och Sverige har listat vanadin som ett kritiskt material.

 

ScandiVanadiums projekt har för avsikt att genomföra en Livscykelanalys av vanadinet. Modellen kallas vagga till vagga (C2C) och går ut på att landa i så låga utsläpp som möjligt. Bland flera initiativ arbetar bolaget även i linje med Sciences Based Targets Initative, en vetenskaplig metod som säkrar att klimatmålen är i linje med att hålla den globala temperaturökningen under 2°C

 

Här kan du se vårat Science Based Target ansvarsbrev

 

Vårt ansvar

 

På ScandiVanadium anser vi att åsikter och kunskap från både det lokala och regionala samhället är en central del av all verksamhet, oavsett var den finns. Vår förhoppning är att kunna bidra positivt till Österlens och Skånes samhällsutveckling, ur ett miljömässigt och ekonomiskt, såväl som ett socialt perspektiv. Det är vår avsikt att löpande föra en dialog med samtliga intressenter i området. Bara då kan vi säkerställa att vår påverkan blir så förmånlig som möjligt, för miljö och människor i våra verksamhetsområden.

 

Vår vision är att:

 

  • Arbeta med minsta möjliga påverkan, men med stora fördelar för regionen

  • Försäkra oss om finansiella fördelar till markägare och till regionen

  • En del av vinsten ska vara direkt kontrollerad av och investeras i lokalsamhället

  • Ge företräde åt lokala leverantörer

  • Vara en del av ett grönt och hållbart Skåne

 

Vi binder oss att erbjuda markägarna ett bra erbjudande där vi är beredda att köpa eller leasa marken till ett pris högre än marknadspriset. Lokalsamhället kommer att dra nytta av arbetet genom att en del av vinsten från vanadinproduktionen ska investeras i en gemensam fond. Fonden ska vara direkt kontrollerad av företrädare i lokalsamhället. Vidare kommer vår framtida verksamhet kommer att bli en källa till jobb året runt för yrkesverksamma inom teknik, mekanik, administration och andra yrkesgrupper.

 

I och med en kontinuerlig återställning kommer den aktiva ytan i stenbrotten att vara begränsad till (~500m x 500m), mindre än flera nu aktiva stenbrott i Skåne. Stenbrottet kommer att vara ett osynligt stenbrott, trädplanteringar och gröna vallar runt om stenbrottet minskar den externa påverkan så mycket som möjligt.

 

Lerskiffern i Dictyonemaformationen kan processas så att en ren avfallsprodukt bildas, den kan sedan användas i restaureringsprocessen. Några exempel från olika platser i världen visar hur hur mark som använts för dagbrottsverksamhet kan återställas till brukbar jordbruksmark. Annan markanvändning inkluderar naturreservat, naturområden eller fiskesjöar efter avveckling av stenbrott.

 

 

Presentationer

Ekologisk och social rättvisa

 

Material i modern teknologi är ofta utvunna under farliga och förorenande förhållanden.

För att nå en lösning på detta krävs det en samstämd efterfrågan på att bekämpa fattigdom, skapa värdiga förhållanden för de fattiga och samtidigt arbeta för att skydda naturen. EU-standard kräver att globalt fastställda rutiner för säkerhet, arbetsrätt, miljöskydd och ansvarsskyldighet följs. ScandiVanadiums målsättning är att bygga ett litet miljövänligt stenbrott där finansiella och sociala fördelar ska delas med markägare och lokalsamhället samtidigt som det möjliggör en betydande global fördel ur miljösynpunkt. Scandivanadium kommer även att göra allt för att säkerställa att den egna försörjningskedjan inte bidrar till brott mot de mänskliga rättigheterna, exempelvis genom att inte använda produkter som definieras som konfliktresurser.

 

I och runtomkring ScandiVanadiums undersökningsområden finns en mångskiftande flora och fauna. Vi är fast beslutade om att vår verksamhet inte ska inverka negativt på denna diversitet och hoppas istället kunna bidra till en positiv utveckling och värna miljön.

Vi har inlett miljöundersökningar för att till fullo förstå miljön inom vårt område och få den kunskap som krävs för att kunna ta informerade beslut om vår planerade verksamhet. Vi har också inlett ett vattenprovtagningsprogram för att löpande kunna övervaka vattenkvaliteten under hela vår verksamhetsperiod.

 

Allteftersom bolaget växer avser vi att mer aktivt engagera oss i miljö- och naturområden och välkomnar samarbeten med lokala parter.

ScandiVanadiums ansvar

 

I ScandiVanadiums ansvarsåtaganden redogör vi för våra avsikter av att vara framstående företagare, både lokalt och globalt.

Följ länkarna nedan för mer information om vår organisation och våra standarder:   

 

ASX-meddelanden